Earth

Mother thought:
First we will run, then we will walk.
She asked, “Do we ramble when we speak in tongues?”

Her lack of supervision made this happen.

The dusk, the dawn, everything in between: a mistake.
The morning,
her aching tooth,
the shovel dulled in daylight—
all digging fire from shallowing rivers.

 

Translated into English from Diné by the poet.

 

Nahasdzáán

 

Amá yaa nitséskees:
Ałtse’ ałghaadiit’aash aado hazhóó’ógo yiit’ash doo.
“T’áá’ádzaagóósh yaadeeltí ahił hwilne’ó?” nihiłné.

Aadóó nihigi’deezį´į´’ígó `ahóót’įįd,
`i`ii`ą´  hayííłką´
t’áá `ał sto’ bita’ doo yá’á’hót’ééh da,
abíní biwoo’naaniigá’
jį´į´go  łeezh bee hahalkaadi doo deení’igíí bik’i’dindíín łéh,
t’áá `ałtso
tó áłchį´į´dígó niló˛ó˛ yits’ą´ą´doo’ko˛`hadéézką´’.

 

From Shapeshift by Sherwin Bitsui. © 2003 Sherwin Bitsui. Reprinted by permission of the University of Arizona Press.