Yau Ching

Born in Hong Kong, Yau Ching is the author of many books, including You dong di ying (Hong Kong: Culture Plus, 2017); You yu yi (Hong Kong: Culture Plus, 2015), and Wo cong wei ying xu ni yi ge mei gui yuan (Hong Kong: Culture Plus, 2014). She teaches in Hong Kong.