Apii dibikong gaashkendamyaan miinawaa goshkoziyaan
When in the night I am weary and awake wondering
endigwenh waa ezhichigewag bagoji Anishinaabensag odenang,
what the wild young Anishinaabeg of the cities will do,
mitigwaakiing izhaayaan miinawaa anweshinyaan.
into the woods I go and rest.
Nimawadishaag zhingwaakwag miinawaa okikaandagoog
I visit with the white pines and the jack pines.
Nibizindaawaag zhashagiwag miinawaa ajiijaakwag.
I listen to the herons and the cranes.
Nimaatookinaag zaagaa’igan ogaawag miinawaa apakweshkwayag.
I share the lake waters with the walleye and the cattails.
Niwaabaandaanan wesiinhyag-miikanan miinawaa nakwejinaanig
I marvel at the complexity of wild paths and webs woven.
Miidash apii bidaaban niswi giosewag miinawaa
Then when the dawn hides the three hunters
niizhwaaswi nimisenhyag dibiki-giizhigong gaazhad
and seven sisters of the night sky
baabimoseyaan nikeye naawakweg zoongide’eyaan.
I walk bravely toward the noonday.
 

This poem was written in response to "The Peace of Wild Things" by Wendell Berry.

From Weweni (Wayne State University Press, 2015). Copyright © 2015 by Margaret Noodin. Used with the permission of the author.