Published on Academy of American Poets (https://poets.org)


Cream City/Doodooshabo’enaande Oodena

They gathered to trade
where the stones were white
between midday and midnight
between the good earth and the great sea.

Foxes, feathers and fireflies to the north
fins, skunks and onions to the south
different echoes whispered
different memories made.

Workers and wanderers stealing days
forging dreams big as melting stars
sometimes fantastic
sometimes familiar.

 


Translated into English from Anishinaabemowin by the poet.

 

Doodooshabo’enaande Oodena

Gii maawanjidiwag ji-odaawewaad
endazhi waabshkaabikong
abitoo-ay’iing naakwek miinwaa aapta dibikad
abitoo-ay’iing minoakiing miinwaa chigaming.

Waagoshag, waawaateseg, miigwanag giwedinong aayaawaad
ginoozheyag, chigagoog, zhigangwishan zhawanong aayaawaad
babikaan bedowe dibaaswewewaad
babikaan miikwendamowaad.

Anokiijig, paandajig gizhigoon gimoodaanaawaan
ningaabikizaanaawaan bawaajigewinan ningaabii’anong
naningodinong maamakatch
naningodinong endaayang.

Credit


Author


Margaret Noodin

Margaret Noodin is the author of Gijigijigaaneshi Gikendaan (Wayne State University Press, 2020) and Weweni (Wayne State University Press, 2015), both collections of bilingual poems in Anishinaabemowin and English, and Bawaajimo: A Dialect of Dreams in Anishinaabe Language and Literature (Michigan State University Press, 2014). The editor of www.ojibwe.net, she currently works as the Associate Dean of Humanities and professor of English and American Indian Studies at the University of Wisconsin–Milwaukee, where she also serves as director of the Electa Quinney Institute for American Indian Education.

Date Published: 2015-11-09

Source URL: https://poets.org/poem/cream-citydoodooshaboenaande-oodena